لیست محصولات|تن آسا

لیست محصولات

دستگاه های کابلی باشگاهی

Model:T130 قفسه فلای دو کاره

TECNO CARE Series

Model:T124 جلو ران ماشین

TECNO CARE Series

Model:T125 پشت ران خوابیده

TECNO CARE Series

Model:T176 پرس سرشانه همگرا

TECNO CARE Series

Model:T123 زیر بغل قایقی

TECNO CARE Series

Model:T122زیر بغل عمود

TECNO CARE Series

Model:T126 جلو بازو لاری

TECNO CARE Series

Model:T127پشت بازو ماشین

TECNO CARE Series

Model:T134 زیر بغل اچ

TECNO CARE Series

Model:T128 پارالل و بارفیکس کمکدار

TECNO CARE Series

Model:T141 پشت ران نشسته

TECNO CARE Series

Model:T135 پشت ران ایستاده

TECNO CARE Series

Model:T133 صلیب اور کراس چهار ایستگاهی

TECNO CARE Series

Model:E128 پارالل و بارفیکس کمکدار

EM Fitness SERIES

Model:E125 پشت ران خوابیده

EM Fitness SERIES

Model:E124 جلو ران ماشین

EM Fitness SERIES

Model:E123 زیر بغل قایقی

EM Fitness SERIES

Model:E122 زیر بغل عمود

EM Fitness SERIES

Model:E130 قفسه فلای دو کاره

EM Fitness SERIES

Model:E126 جلو بازو لاری

EM Fitness SERIES

Model:E133 صلیب اور کراس

EM Fitness SERIES

Model:P123 زیر بغل قایقی

PANATA SERIES

Model:p124 جلو ران ماشین

PANATA SERIES

Model:P125پشت ران خوابیده

PANATA SERIES

Model:P122 زیر بغل عمود

PANATA SERIES

Model:P130 قفسه فلای دو کاره

PANATA SERIES

Model:P126 جلو بازو لاری

PANATA SERIES

Model:P127 پشت بازو ماشین

PANATA SERIES

Model:P133 صلیب اور کراس

PANATA SERIES

Model:SEC125 پشت ران خوابیده

SEC SERIES

Model:SEC124 جلو ران ماشین

SEC SERIES

Model:SEC122 زیر بغل عمود

SEC SERIES

Model:SEC123 زیر بغل قایقی

SEC SERIES

Model:SEC130 قفسه فلای دو کاره

SEC SERIES

Model:SEC131 خیاط ران دوکاره

SEC SERIES

Model:SEC133 صلیب اور کراس

SEC SERIES

Model:129 ساعد ماشین

MODEL:179جلو بازو دوبل ماشین

MODEL:139صلیب کراس اور جمع

MODEL:138پرس بالا سینه همگرا

MODEL:136 ساق پا ایستاده ماشین

MODEL:180 پرس پا نشسته معکوس

MODEL:140 مولتی هیپ ماشین

MODEL:137 پرس سینه همگرا

MODEL:132 کشش دوبل

MODEL:181 نشر جانب ماشین