لیست محصولات|تن آسا

لیست محصولات|تن آسا

لیست محصولات

دستگاه های کابلی باشگاهی

این گروه شامل دستگاه جلوپا,دستگاه پشت پا,دستگاه سرشانه,قیاقی,زیربغل قایقی,روئنگ زیربغل عمود,زیر بغل لت,جلو بازولاری ماشین,لاری,پشت باز پرس پا,هاگ پا,پرس پا عمود,دیپ مکانیک,قفسه فلای,کراس اور, اچ ماشین,هاگ سی سی,اسمیت,شنا سوئدی و مولتی هیپ هستند.

Model:T130 قفسه فلای دو کاره

TECNO CARE Series

Model:T124 جلو ران ماشین

TECNO CARE Series

Model:T125 پشت ران خوابیده

TECNO CARE Series

Model:T176 پرس سرشانه همگرا

TECNO CARE Series

Model:T123 زیر بغل قایقی

TECNO CARE Series

Model:T122زیر بغل عمود

TECNO CARE Series

Model:T126 جلو بازو لاری

TECNO CARE Series

Model:T127پشت بازو ماشین

TECNO CARE Series

Model:T134 زیر بغل اچ

TECNO CARE Series

Model:T128 پارالل و بارفیکس کمکدار

TECNO CARE Series

Model:T141 پشت ران نشسته

TECNO CARE Series

Model:T135 پشت ران ایستاده

TECNO CARE Series

Model:T133 صلیب اور کراس چهار ایستگاهی

TECNO CARE Series

Model:E128 پارالل و بارفیکس کمکدار

EM Fitness SERIES

Model:E125 پشت ران خوابیده

EM Fitness SERIES

Model:E124 جلو ران ماشین

EM Fitness SERIES

Model:E123 زیر بغل قایقی

EM Fitness SERIES

Model:E122 زیر بغل عمود

EM Fitness SERIES

Model:E130 قفسه فلای دو کاره

EM Fitness SERIES

Model:E126 جلو بازو لاری

EM Fitness SERIES

Model:E133 صلیب اور کراس

EM Fitness SERIES

Model:P123 زیر بغل قایقی

PANATA SERIES

Model:p124 جلو ران ماشین

PANATA SERIES

Model:P125پشت ران خوابیده

PANATA SERIES

Model:P122 زیر بغل عمود

PANATA SERIES

Model:P130 قفسه فلای دو کاره

PANATA SERIES

Model:P126 جلو بازو لاری

PANATA SERIES

Model:P127 پشت بازو ماشین

PANATA SERIES

Model:P133 صلیب اور کراس

PANATA SERIES

Model:SEC125 پشت ران خوابیده

SEC SERIES

Model:SEC124 جلو ران ماشین

SEC SERIES

Model:SEC122 زیر بغل عمود

SEC SERIES

Model:SEC123 زیر بغل قایقی

SEC SERIES

Model:SEC130 قفسه فلای دو کاره

SEC SERIES

Model:SEC131 خیاط ران دوکاره

SEC SERIES

Model:SEC133 صلیب اور کراس

SEC SERIES

Model:129 ساعد ماشین

MODEL:179جلو بازو دوبل ماشین

MODEL:139صلیب کراس اور جمع

MODEL:138پرس بالا سینه همگرا

MODEL:136 ساق پا ایستاده ماشین

MODEL:180 پرس پا نشسته معکوس

MODEL:140 مولتی هیپ ماشین

MODEL:137 پرس سینه همگرا

MODEL:132 کشش دوبل

MODEL:181 نشر جانب ماشین